About us

Beehive School is a unique school that offers bilingual education starting from the first grade of elementary school. The instruction in each grade seamlessly connects to ensure comprehensive child development.

We provide bilingual education for students from preschool through to primary school. Teaching at each stage builds on the previous level and ensures the comprehensive development of the child in all areas of study.

In our school, we realize that education is a lifelong process. We strive to provide the best possible educational experiences for every child in our school. Our staff works hard to provide the best possible start for children in terms of his or her studies, physical and social development and emotional growth. We are aware that to achieve these objectives we need not only the best educational resources and materials, but also a special personal touch.

The philosophy of our school is simple:
"a happy student is a good student."

Experience throughout the years has taught us that our students thrive and are the happiest when they are supported in every aspect of their development. This simple philosophy allows our students to develop his or her self-confidence, work better as a team, be courteous to others and make learning easier and more fun.

We are part of:

OPVVV: VÝZVA Č. 02_20_081 Šablony III – pro hlavní město Praha
Základní škola a mateřská škola Beehive s.r.o., Na Šafránce 9, je realizátorem projektu s názvem: ŠABLONY III. – reg. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018256

DETAILY PROJEKTU
Doba realizace: od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022
Finanční výše podpory/CZV projektu: 603 548 Kč
Podpořeno: Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

ANOTACE projektu
Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.


Projekt s názvem Šablony III OP PPR pro MŠ a ZŠ Beehive , reg.číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001964 je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt rozvíjí proinkluzivní prostředí v (MŠ/ZŠ) prostřednictvím podpory dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem a aktivit zaměřených na spolupráci s rodiči dětí/žáků.


Národní plán obnovy ( IS-NPO) Výzva na podporu doučování
Základní škola a mateřská škola Beehive s.r.o., Na Šafránce 9, je realizátorem projektu s názvem: Národní plán obnovy ( IS-NPO) Výzva na podporu doučování

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022
Finanční výše podpory/CZV projektu: 15 000 Kč

ANOTACE projektu
Vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování v roce 2022

Naše škola se zapojila do dvou výzev Národního plánu obnovy, ve kterých získala dotaci.
Název projektů

  • Pořízení digitálních pomůcek pro MŠ a ZŠ Beehive s.r.o.

Projekt je zaměřen na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí

  • Prevence digitální propasti Mateřská škola a základníškola Beehive s.r.o.

Projekt je zaměřen na prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které jsou způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi.

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.